מהי שמיטה?
"והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך"

בשנת השמיטה איננו בעלים פרטיים על היבול הגדל באדמת ארץ ישראל ויש לחלקו לציבור בצורה שוויונית ולדאוג בעיקר לאביונים. מכיוון שאיננו בעלים פרטיים על היבול איננו רשאים לזרוע ולשתול צמחים חדשים. אך את הצמחים הקיימים מותר לקיים.
 
במקום אחר אומרת התורה:
 
"והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך ולאמתך לשכירך ולתושבך הגרים עמך" ואת היתר שאינו ראוי למאכל אדם - "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול..."

זו שנה של עין טובה ולב פתוח לכל רבדי האוכלוסייה.

 
בסוף שנת השמיטה יש מצוה נוספת, של שמיטת כספים, שבה יש לשמוט את החובות, בעיקר של האביונים, על מנת לאפשר להם פתיחת דף חדש בחייהם.
 
יישום מצוות אלו בימינו מורכב ויש דרכים שונות לכך:
יש חקלאים ששתלו לפני שמיטה ומסרו את תוצרתם לגופים ציבוריים על מנת שיחלקום תמורת החזר הוצאות ("אוצר בית דין") תוצרת זו קדושה ויש למנוע את השחתתה והפסדה. אך מכיוון שלא כל האוכלוסייה מודעת ומסוגלת לדרך זו לכן בשעת הדחק היא מסתמכת על היתר המכירה שלפיו היו חקלאים שמכרו את אדמתם לנוכרי ולדעת חלק מהפוסקים אדמתם מופקעת מקדושתה והזריעה בהם מותרת ע"י נוכרי. זהו פתרון זמני עד שתימצא דרך לקיים את השמיטה במילואה ע"י כל הציבור.
 
 
בזכות שבת הארץ נזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב
ועדת השמיטה ההלכתית


המשרד לשירותי דת, מנהלת השמיטה
מוקד טלפוני: 02-5311111
פקס 02-5311332

 המען למכתבים:
 המשרד לשירותי דת, ועדת השמיטה
כנפי נשרים 7, גבעת שאול
 ת.ד 34090 ירושלים 9546417